Меню Close

Information

was cancelled. 

kezenoy-am

Programme Committee:

 • Buchstaber V. M., Steklov Institute, Moscow
 • Mikhailov A. V., University Of Leeds, Leeds
 • Mironov A. E., Sobolev Institute, Novosibirsk
 • Sokolov V. V., Landau ITP, Moscow

Local organising Committee:

 • Gishlarkaev V. I., CheSU, Grozny
 • Grinev D. V., CheSU, Grozny
 • Dzhabrailov A. L., CheSU, Grozny
 • Kindarov Z. B., CheSU, Grozny
 • Konstantinou-Rizos S.,YarSU, Yaroslavl
 • Nakhaev M. R., CheSU, Grozny
 • Saidov Z. A. , CheSU, Grozny
 • Tovsultanov A. A., CheSU, Grozny
 • Tsebieva T. B., CheSU, Grozny
 • Chokaev B. V. , CheSU, Grozny